ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ  ΚΥΠΡΟΥ

 

Άρθρο 1.      ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσμος με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ”. Για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού θα αποκαλείται “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”.

(Ο ως άνω Σύνδεσμος λειτούργησε από το 1961, χωρίς να είναι  εγγεγραμμένος στον  Έφορο  Σωματείων, στα πλαίσια της ΟΕΛΜΕΚ.).

 

Άρθρο 2.      ΕΔΡΑ

Η έδρα του “Συνδέσμου” θα είναι στη Λευκωσία και θα στεγάζεται στα γραφεία της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Μέγαρο ΣΤΕΛΜΕΚ πρώτος όροφος, όπου θα διεξάγεται η αλληλογραφία του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 3.      ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στη σφραγίδα του Συνδέσμου απεικονίζονται στο μέσον ο “Δισκοβόλος του Μύρωνα” και στην περιφέρεια αναγράφεται η Επωνυμία του Συνδέσμου και το έτος ίδρυσης του.

 

Άρθρο 4.      ΣΚΟΠΟΣΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

 • Η προαγωγή της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και η διάδοση και υπεράσπιση της Αθλητικής Ιδέας στην Κύπρο.
 • Στόχοι του Συνδέσμου είναι οι εξής:
 • Η υπεράσπιση των πνευματικών συμφερόντων των μελών και η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής υπόστασης του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στα αθλητικά δρώμενα του τόπου, του σχολείου και της κοινωνίας με την συγγραφή άρθρων, ομιλιών και άλλων εκδηλώσεων.
 • Η “προσφορά βοήθειας” προς τα μέλη του για βελτίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους, με σεμινάρια, συνέδρια, βιβλιογραφία και άλλου είδους επιστημονική ενημέρωση.
 • Η κατάθεση γνώμης και η επιδίωξη συμμετοχής στα σώματα λήψης αποφάσεων για την πολιτική διάρθρωση, οργάνωση και διοίκηση των Δημοσίων Σχολείων της Κύπρου.
 • Η αναβάθμιση και κατοχύρωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Κυπριακή Εκπαίδευση.
 • Η συστηματική προβολή των αξιών που καλλιεργούνται μέσω της ενασχόλησης με τον αθλητισμό.
 • Η προσπάθεια για διαμόρφωση συνθηκών προς ίδρυση Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κύπρο.
 • Η συμβολή του Συνδέσμου στον αγώνα του Κυπριακού Λαού για απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου.
 • Η ένταξη όλων των πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Σύνδεσμο.

 

Άρθρο 5.      ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των στόχων του Συνδέσμου είναι:

 • Η έρευνα, μελέτη και επιστημονική παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τους στόχους του Συνδέσμου.
 • Η διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων Αθλητικού, Επιστημονικού και Κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και η μαζική συμμετοχή των μελών σε παρόμοιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς.
 • Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού από το Σύνδεσμο και η επιχορήγηση μελών του Συνδέσμου για συγγραφή σχετικών συγγραμμάτων. Το περιοδικό δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα κυκλοφορεί δωρεάν στα μέλη του σωματείου, θα διατίθεται σε βιβλιοθήκες Δήμων, Σχολείων και Σωματείων και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.
 • Η συστηματική ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου στον επιστημονικό και διδακτικό τομέα της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 • Η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών με άλλους σχετικούς Συνδέσμους και Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών.
 • Η σφυρηλάτηση σχέσεων επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του Συνδέσμου όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και των μελών άλλων φορέων και επιστημονικών σωμάτων.
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας με τις αθλητικές αρχές ΚΟΑ, ΚΟΕ και τις Αθλητικές ομοσπονδίες, Αθλητικά σωματεία, οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.
 • Οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συντελεστικό των στόχων του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 6.      ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συνδέσμου είναι οι Συνδρομές των μελών και οι εισφορές και δωρεές από φίλους του Συνδέσμου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  B

(Μέλη, Υποχρεώσεις, Δικαιώματα, Διαγραφή)

 

Άρθρο 7.      ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι όλοι οι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής που είναι διορισμένοι μόνιμα ή με σύμβαση στη μέση εκπαίδευση.

Επίτιμα μέλη θα ανακηρύσσονται μετά από απόφαση του Κ.Δ. Συμβουλίου αφυπηρετήσαντες καθ. Φ. Αγωγής ή άλλοι που προσέφεραν και προσφέρουν ανιδιοτελώς προς το Σύνδεσμο και την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής εξαιρετικές υπηρεσίες.

Δόκιμο μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Ετήσια συνδρομή καταβάλλουν μόνο τα τακτικά μέλη το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ. Συμβούλιο με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή που είναι 20 ευρώ και αποκόπτεται από το Γενικό Λογιστήριο ή άλλως πως μία φορά το χρόνο.

 

Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν συμβολική συνδρομή που καθορίζεται σε 10 ευρώ το χρόνο απευθείας στον ταμία του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 8.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος οφείλει :

α)     Να ενεργεί με τρόπο που να βοηθά στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.

β)     Να πληρώνει έγκαιρα τη συνδρομή του.

 

Άρθρο 9.      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:

α)     Να εκλέγει και να εκλέγεται.

β)     Να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της διοίκησης του Συνδέσμου.

γ)     Να έχει ηθική ενίσχυση σε δραστηριότητες που αφορούν την επαγγελματική του ανέλιξη.

δ)     Να υποβάλλει θέματα για συζήτηση στις Συνελεύσεις ή το Δ. Συμβούλιο και να συμμετέχει σε υποεπιτροπές του Συνδέσμου.

Σημείωση: Για τα Επίτιμα και τα Δόκιμα Μέλη δεν ισχύει το (α)

Μπορούν όμως τα Δόκιμα Μέλη να ορίζουν εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να μεταφέρει αιτήματα ή προτάσεις στο Δ.Συμβούλιο.

 

Άρθρο 10.    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ένα μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών ύστερα από απόφαση του Δ. Συμβουλίου στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α)     Όταν αρνείται να καταβάλει τη συνδρομή του και παρά τη γραπτή ειδοποίηση του από τον ταμία.

β)     Όταν ενεργεί κατά τρόπο που δε συνάδει ή αντιβαίνει προς τους σκοπούς του   Συνδέσμου ή παραβλάπτει τα συμφέροντα του συνόλου των μελών.

γ)     Όταν με ενέργειες ή παραλείψεις του παραβαίνει το καταστατικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

δ)     Μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. όταν το ίδιο το μέλος το ζητήσει γραπτώς από τον Σύνδεσμο.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις το μέλος ειδοποιείται γραπτώς και καλείται να συμμορφωθεί μέσα σε τακτή προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τις 45 ημέρες.

 

Κάθε μέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη. Μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση το μέλος θεωρείται διαγραμμένο.

 

Άρθρο 11.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα διοικητικά όργανα του Συνδέσμου είναι:

α)     Η Γενική Συνέλευση των μελών

β)     Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ)     Τα Επαρχιακά Συμβούλια

δ)     Η Συνέλευση εκπροσώπων

 

Άρθρο 12.  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Η Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα του Συνδέσμου και οι αποφάσεις του μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με νέα απόφαση του ιδίου Σώματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο και σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Θέματα της Τακτικής Συνέλευσης είναι:

α)     Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του Συνδέσμου της χρονιάς που πέρασε

β)     Ταμειακή Έκθεση

γ)     Απορρέοντα – Συζήτηση

δ)     Κάθε θέμα που εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ε)     Θέματα που υποβάλλονται γραπτώς από τα μέλη προς το Δ. Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων

 

α)     Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών και άνω, την καθορισμένη ώρα. Διαφορετικά αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

β)     Η Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και είναι ταυτόχρονα και απολογιστική. Ο απολογισμός προηγείται της εκλογικής διαδικασίας και μπορεί κατά την διαδικασία αυτή να ληφθούν και αποφάσεις για διάφορα θέματα.

γ)     Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος, ενώ στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται ανά διετία εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή εκ τριών μελών στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτής.

δ)     Η σύγκλησή των συνελεύσεων γνωστοποιείται 15 ημέρες προηγουμένως σε όλα τα μέλη. H γνωστοποίηση που είναι γραπτή καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία την ώρα και τα  θέματα που θα συζητηθούν και δημοσιεύεται σε τέσσερις τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες 8  ημέρες πριν τη σύγκλισή της.

ε)     Οι αποφάσεις της Τακτικής Γ. Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, μελών. Οι αποχές ή λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 2 και καμιά πρόταση δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των 2 επικρατέστερων προτάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κερδίζει η πρόταση που υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης.

στ)   Οι ψηφοφορίες στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για οποιοδήποτε θέμα γίνονται μυστικά ή φανερά σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γ. Συνέλευσης.

 

Άρθρο 13.    ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη συνέλευση συνέρχεται όταν αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με υπογραφή τους το 1/3 των Τακτικών ή τα 2/3 των Τακτικών και Δοκίμων μελών του Συνδέσμου.

Η διαδικασία σύγκλησης είναι η ίδια όπως και της τακτικής εκτός από το χρόνο γνωστοποίησής της που περιορίζεται στις 2 ημέρες πριν από τη σύγκλιση της που μπορεί να γίνει με δημοσίευση σε 4 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

 

Άρθρο 14.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α)     Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι των επτά επαρχιών της Κύπρου (Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Κερύνεια, Μόρφου) οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, όπως πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας 3 αντιπρόσωποι, Αμμοχώστου 2 αντιπρόσωποι, Λεμεσού 2 αντιπρόσωποι, Κερύνειας 1 αντιπρόσωπος, Λάρνακας 1 αντιπρόσωπος, Πάφος 1 αντιπρόσωπος, Μόρφου 1 αντιπρόσωπος.

β)     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από 11 Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση. Η συγκρότηση του σώματος γίνεται το αργότερο σε 8 μέρες από την εκλογή τους ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Γραμματέας, Ταμίας, Β. Ταμίας, Οργανωτικός Γραμματέας και πέντε μέλη.

Σημείωση. Υποψηφιότητα στην κάθε περιφέρεια μπορεί να υποβάλει μέλος το οποίο ανήκει στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια βάσει των καταλόγων της ΟΕΛΜΕΚ

 

Άρθρο 15.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)     Μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σύνδεσμο. Είναι επίσης εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης των μελών και υπεύθυνο για την προώθηση των αποφάσεών της.

β)     Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το  ζητήσουν γραπτώς 4 μέλη του Δ.Σ.

γ)     Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία (6) έξη τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

δ)     Ορίζει υποεπιτροπές από μέλη του Συνδέσμου με ειδικές ευθύνες και αποστολές που το ίδιο τους αναθέτει.

ε)     Ενημερώνει τα Επαρχιακά Συμβούλια με αποστολή των πρακτικών των συνεδριάσεων ή με κοινές συνελεύσεις.

στ)   Εάν παραστεί ανάγκη καλεί ένα εκπρόσωπο από κάθε σχολείο σε έκτακτη ενημερωτική συνέλευση εκπροσώπων.

ζ)     Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες χάνει αυτόματα τη θέση του ως μέλος του Δ.Σ. Τη θέση αυτή ή τη θέση παραιτηθέντος μέλους παίρνει, ως απλό μέλος του Δ.Σ., ο πρώτος επιλαχών της περιφέρειάς του. Σε περίπτωση που αδυνατεί ο επόμενος επιλαχών ή αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τη θέση του λαμβάνει υποψήφιος άλλης επαρχίας με τον μικρότερο συντελεστή ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των ψήφων δια του αριθμού των αντιπροσώπων που δικαιούται η περιφέρεια.

 

Άρθρο 16.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο συνοδευόμενος από όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη απέναντι σε κάθε αρχή. Διευθύνει τις συνεδρίες του Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις και υπογράφει τις επιταγές για τις αναγκαίες πληρωμές. Είναι εντολοδόχος των αποφάσεων του Δ.Σ. και προωθεί τις αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή γραμματέας και αυτόν ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα υπόλοιπα μέλη.

 

Άρθρο 17.    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του με όλες τις εξουσίες(του Προέδρου).

Ως Αντιπρόεδρος έχει καθήκον να έρχεται σε επαφή με τα επαρχιακά συμβούλια και τους εκπροσώπους κάθε σχολείου.

 

Άρθρο 18.    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία (δέχεται και αποστέλλει  επιστολές) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει συχνά τον κλάδο για τη δραστηριότητα του Δ.Σ. Τηρεί ετήσιο μητρώο περιουσίας του Συνδέσμου, τηρεί Αρχείο Εγγράφων που αποστέλλονται και φτάνουν στο Σύνδεσμο.

Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από το Β. Γραμματέα.

 

Άρθρο 19.    ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εκτελεί κάθε είσπραξη με το ειδικό διπλότυπο είσπραξης και κάθε πληρωμή με βάση τον προϋπολογισμό και με ένταλμα υπογραμμένο από τον Πρόεδρο, τηρεί βιβλίο Ταμείου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο έκθεση της χρηματικής κατάστασης του ταμείου, φυλάσσει την δεύτερη σφραγίδα του Συνδέσμου. Αναφέρει στο Συμβούλιο ότι αφορά τις δυσκολίες με το θέμα συνδρομών των μελών και μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι ,50.00, καταθέτει δε τα υπόλοιπα σε τράπεζα . Τον Ταμία όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο βοηθός Ταμίας.

 

Άρθρο 20.    ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας κρατά κατάλογο των μελών του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων, Σεμινάρια, Πολιτιστικές, Κοινωνικές εκδηλώσεις, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία φροντίζει για την εγγραφή όλων των καθηγητών στην οργάνωση.

Σε  περίπτωση λειτουργίας επαρχιακών γραφείων ο Οργ.Γραμματέας έχει την ευθύνη του συντονισμού τους με το Δ.Σ.

 

Άρθρο 21.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

α)     Τα Επαρχιακά Συμβούλια θα απαρτίζουν οι επιλαχόντες από τις Παγκύπριες Εκλογές του Συνδέσμου.

β)     Είναι πενταμελή με Πρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη. Τα απαρτίζουν οι υποψήφιοι του Κ.Δ.Σ. οι οποίοι δεν εξελέγησαν στις εκλογές.

γ)     Εάν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των πέντε τότε προκηρύσσονται Επαρχιακές εκλογές για την κατάληψη των κενών θέσεων. Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι διεξάγονται εκλογές και ο ή οι επικρατέστεροι καταλαμβάνουν τις θέσεις. Εάν μέχρι την ώρα της Εκλογής οι υποψήφιοι είναι όσοι και οι κενές θέσεις, τότε η Επαρχιακή Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή τους και θεωρούνται μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου τη θέση καταλαμβάνει ο επιλαχών κι αν δεν υπάρχει προτείνεται κάποιος, κοινής αποδοχής από το Επαρχιακό και εγκρίνεται από το Κ.Δ.Σ.

δ)     Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις για τις Επαρχιακές εκλογές συγκαλούνται από τους εκλεγέντες του Κ.Δ.Σ. αναλόγως της επαρχίας που διαμένουν.

ε)     Για λόγους λειτουργικότητας, Επαρχιακά Συμβούλια συστήνονται μόνο στις επαρχίες 1) Λευκωσίας-Μόρφου, 2)Λεμεσού, 3) Λάρνακας, 4) Πάφου και  5) ελεύθερης Αμμοχώστου. Οι καθηγητές Φ.Α. που ανήκουν εκλογικά στις κατεχόμενες επαρχίες Αμμοχώστου, Μόρφου και Κερύνειας έχουν δικαίωμα να εκλέγονται για τα Επαρχιακά Συμβούλια στους τόπους διαμονής τους.

στ)   Τα Επαρχιακά συνέρχονται τακτικά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσουν τα τρία από τα πέντε μέλη του ή το Ε.Δ.Σ. για σοβαρά θέματα.

ζ)     Προτάσεις, σκέψεις και αιτήματα θα μεταφέρονται στο Δ.Σ. από μέλος του Ε.Δ.Σ.

η)     Μέλη των Επαρχιακών έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έχουν δικαίωμα λόγου, εφόσον δεν παρακωλύεται η διαδικασία.

 

Άρθρο 22.    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Την Συνέλευση την απαρτίζουν εκπρόσωποι από κάθε σχολείο ανεξαρτήτως της δυναμικότητας του Σχολείου, ένας από κάθε σχολική μονάδα.

Η Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως για ταχύτερη ενημέρωση των μελών και εφόσον υπάρχει σοβαρότατος λόγος για γρήγορες συλλογικές αποφάσεις και ενέργειες. Οι καθηγητές Φ.Α. του κάθε σχολείου ορίζουν τον εκπρόσωπο τους στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και αποστέλλεται εγγράφως το όνομα του προς το Σύνδεσμο με όλα τα στοιχεία του.

 

Άρθρο 23.    ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)     Η εκλογή του Δ.Σ. του Συνδέσμου γίνεται κατά την Εκλογική Γεν.Συνέλευση των μελών τακτικά κάθε δύο χρόνια, έκτακτα όταν παραιτηθούν ή καταστούν αδρανή για οποιοδήποτε λόγο 6 μέλη. Σ’ αυτή λαμβάνουν μέρος μόνο τα Τακτικά μέλη.

β)     Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως προς τη Γραμματεία του Δ.Σ. τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας μεριμνά ώστε να ετοιμαστούν ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, και να δοθούν στα μέλη που είναι παρόντα στην Γεν. Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι μονογραμμένα από τον ίδιο και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

γ)     Κάθε ψηφοφόρος είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει τουλάχιστο 1 υποψήφιο από κάθε επαρχία και όχι περισσότερους από τις έδρες που αναλογούν στη συγκεκριμένη επαρχία.

δ)     Ψηφοδέλτιο με περισσότερες από 11 προτιμήσεις θεωρείται άκυρο. Σε κάθε επαρχία δεν επιτρέπεται να ψηφίζονται περισσότεροι από τις θέσεις που της αναλογούν.

ε)     Εκλέγονται οι υποψήφιοι της κάθε επαρχίας που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες.

στ)   Ο καταρτισμός σε σώμα των εκλεγέντων μελών γίνεται σε περίοδο όχι μεγαλύτερη των 8 ημερών από την ημέρα της εκλογής τους. Τη σύγκληση για καταρτισμό σε σώμα αναλαμβάνει το αρχαιότερο σε εκπαιδευτική υπηρεσία εκ ελεγμένο μέλος.

ζ)     Μετά την κατάθεση και έγκριση του παρόντος καταστατικού (1998…) θα εξακολουθήσει το Δ.Σ. να λειτουργεί με την παρούσα σύνθεση του έτσι όπως έχει αποφασισθεί στη συνεδρίαση  της  συγκρότησης  του  σε  σώμα (Ιανουάριος 1998), μέχρι τη λήξη της θητείας του.

 

Άρθρο 24.    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α)     Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Συνέλευση των μελών κάθε φορά που εκλέγεται Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται με ανάταση του χεριού. Πρόεδρος αναδεικνύεται ένα από τα μέλη που έχουν εκλεγεί.

β)     Για κάθε συνεδρία της επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Μέλος που απουσιάζει από 2 συνεχόμενες συνεδρίες παραιτείται των καθηκόντων του και τη θέση του παίρνει ο επόμενος επιλαχών. Τα αξιώματα ανακατανέμονται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει επιλαχών ή επιλαχόντες του Δ.Σ. που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα το Δ.Σ. διορίζει απλά μέλη του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προθυμία το έργο της επιτροπής αναλαμβάνει το Δ.Σ.

γ)     Έργο της επιτροπής είναι ο οικονομικός έλεγχος του Δ.Σ. και η υποβολή σχετικής εκθέσεως στην τακτική Συνέλευση των μελών με τις αναγκαίες παρατηρήσεις.

 


 (ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

 

Άρθρο 25.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό είτε στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρευρισκομένων πέραν του 1/2 των τακτικών μελών του Συνδέσμου που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και εάν την αποδεχτούν τα 3/4 των παρευρισκομένων.

Για τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 που αφορούν την επωνυμία, τον σκοπό και τους στόχους του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών + 1. Για οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις είναι αρκετή η απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων τακτικών μελών του Συνδέσμου που παρευρίσκονται στη Συνέλευση.

 

Άρθρο 26.    ΓΕΝΙΚΑ

α)     Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του χρησιμοποιείται για την αγορά αθλητικών οργάνων, τα οποία διανέμονται σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την κρίση των αρμοδίων αθλητικών αρχών του Υπουργείου Παιδείας.

β)     Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στον παρόν καταστατικό ρυθμίζεται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

γ)     Ως μέλη του Συνδέσμου μετά την νομική αναγνώριση του θα θεωρηθούν αυτόματα όσοι διορισμένοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ήσαν εγγεγραμμένοι στον Σύνδεσμο πριν την εγγραφή του Συνδέσμου στο μητρώο Σωματείων.