ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1          ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ                                                                 4

Άρθρο 2          ΣΦΡΑΓΙΔΑ  – ΕΜΒΛΗΜΑ                                                                           4

Άρθρο 3          ΣΚΟΠΟΙ                                                                                                         5

Άρθρο 4          ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ                                                 5-6

Άρθρο 5          ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ                                                                                     6

Άρθρο 6          ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ                                                                             7

Άρθρο 7          ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ                                                                               7

Άρθρο 8          ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ                                 7-8

Άρθρο 9          ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

                        ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ                                                                                     8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 10        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ                                                                                8

Άρθρο 11        ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                            9-10

Άρθρο 12        ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ            10-11

Άρθρο 13        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                       12                                                              

Άρθρο 14        ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         13

Άρθρο 15        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                              14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 16    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     14-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 17        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                                                                              15                                        

Άρθρο 18        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                  16

Άρθρο 19        ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                             16

                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 20        ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                 17

Άρθρο 21        ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ                                                                                  17

                        ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                               18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ

 

Άρθρο 1

            Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την ονομασία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με έδρα στο/στην Δήμο/Κοινότητα Λευκωσίας στην Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Άρθρο 2

 1.       Το Σωματείο έχει σφραγίδα απεικονίζονται στον μέσον ο ΄΄Δισκοβόλος του Μύρωνα΄΄ και στην περιφέρεια αναγράφεται η Επωνυμία του Συνδέσμου και το έτος ίδρυσης του.
 •       Το έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από απεικόνιση του ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ σε στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται και το έτος ιδρύσεως του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 3

Σκοπός του Σωματείου είναι:

 1. Η προαγωγή της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και η διάδοση και υπεράσπιση της Αθλητικής Ιδέας στην Κύπρο.

      ΣΤΟΧΟΙ:

Στόχοι του Συνδέσμου είναι οι εξής:

 1. Η υπεράσπιση των πνευματικών συμφερόντων των μελών και η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής υπόστασης του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στα αθλητικά δρώμενα  του τόπου, του σχολείου και της κοινωνίας με την συγγραφή άρθρων, ομιλιών και άλλων εκδηλώσεων.
 2. Η “προσφορά βοήθειας” προς τα μέλη του για βελτίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους, με σεμινάρια, συνέδρια, βιβλιογραφία και άλλου  είδους επιστημονική ενημέρωση.
 3. Η κατάθεση γνώμης και η επιδίωξη συμμετοχής στα σώματα λήψης αποφάσεων για την πολιτική διάρθρωση, οργάνωση και διοίκηση του Αθλητισμού.
 4. Η αναβάθμιση και κατοχύρωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Κυπριακή Εκπαίδευση.
 5. Η συστηματική προβολή των αξιών που καλλιεργούνται μέσω της ενασχόλησης με τον αθλητισμό.
 6. Η  προσπάθεια για διαμόρφωση συνθηκών προς ίδρυση Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κύπρο.
 7. Η συμβολή του Συνδέσμου στον αγώνα του Κυπριακού Λαού για απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου.
 8. Η ένταξη όλων των πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Σύνδεσμο.

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 4

            Οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι:

 1. Η έρευνα, μελέτη και επιστημονική παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τους στόχους   του Συνδέσμου.
 2. Η διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων Αθλητικού, Επιστημονικού και Κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και η μαζική συμμετοχή των μελών σε παρόμοιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς.
 3. Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού από το Σύνδεσμο και η επιχορήγηση μελών του Συνδέσμου για συγγραφή σχετικών συγγραμμάτων. Το περιοδικό δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα κυκλοφορεί δωρεάν στα μέλη του σωματείου, θα διατίθεται σε βιβλιοθήκες Δήμων, Σχολείων και Σωματείων και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.
 4. Η συστηματική ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου στον επιστημονικό και διδακτικό τομέα της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 5. Η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών με άλλους σχετικούς Συνδέσμους και Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών.
 6. Η σφυρηλάτηση σχέσεων επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του Συνδέσμου όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και των μελών άλλων φορέων και επιστημονικών σωμάτων.
 7. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τις αθλητικές αρχές ΚΟΑ, ΚΟΕ και τις Αθλητικές ομοσπονδίες, Αθλητικά σωματεία, οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.
 8. Οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συντελεστικό των στόχων του Συνδέσμου.

ΜΕΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Άρθρο 5

Μέλη του Σωματείου γίνονται όσοι

ΜΕΛΗ

 1. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι όλοι οι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής που είναι η ήταν διορισμένοι μόνιμα ή με σύμβαση στη μέση εκπαίδευση.
 2. Επίτιμα μέλη θα ανακηρύσσονται μετά από απόφαση του Κ.Δ. Συμβουλίου και με έγκριση της Γ.Σ αφυπηρετήσαντες καθ. Φ. Αγωγής ή άλλοι που προσέφεραν και προσφέρουν ανιδιοτελώς προς το Σύνδεσμο και την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής εξαιρετικές υπηρεσίες.
 3. Δόκιμο μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 4. Ετήσια συνδρομή καταβάλλουν μόνο τα τακτικά μέλη το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ. Συμβούλιο με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Η συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ ετησίως και θα καταβάλλεται στον Ταμία του Συνδέσμου.
 6. Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν συμβολική συνδρομή που καθορίζεται σε 5 ευρώ το χρόνο επίσης απευθείας στον ταμία του Συνδέσμου.
 7. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν αιτήσεως προς το Δ.Σ του ΣυνδέσμουΓυμναστών Κύπρου και αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου ΕΝΑ του άρθρου 5
 8. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που     καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους     στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη     τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 9. Όλα τα μέλη ονομάζονται τακτικά εάν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου  ΕΝΑ άρθρο 5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 Κάθε μέλος οφείλει :

α)    Να ενεργεί με τρόπο που να βοηθά στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.

β)    Να πληρώνει έγκαιρα τη συνδρομή του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

 1. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθε.
 • Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Κάθε μέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α)    Να εκλέγει και να εκλέγεται.

β)    Να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της διοίκησης του Συνδέσμου.

γ)     Να έχει ηθική ενίσχυση σε δραστηριότητες που αφορούν την επαγγελματική του ανέλιξη.

δ)    Να υποβάλλει θέματα για συζήτηση στις Συνελεύσεις ή το Δ. Συμβούλιο και να συμμετέχει σε υποεπιτροπές του Συνδέσμου.

Σημείωση: Για τα Επίτιμα και τα Δόκιμα Μέλη δεν ισχύει το (α)

Μπορούν όμως τα Δόκιμα Μέλη να ορίζουν εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να μεταφέρει αιτήματα ή προτάσεις στο Δ. Συμβούλιο.

ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8

1.         Η εισδοχή νέων μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή

2.         Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε στιγμή

3.         Αποβολή μέλους επιτρέπεται  στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την          όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη       βλάβη στα συμφέροντα αυτού.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ένα μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών ύστερα από απόφαση του Δ. Συμβουλίου στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α)    Όταν αρνείται να καταβάλει τη συνδρομή του και παρά τη γραπτή ειδοποίηση του από τον ταμία.

β)    Όταν ενεργεί κατά τρόπο που δε συνάδει ή αντιβαίνει προς τους σκοπούς του   Συνδέσμου ή παραβλάπτει τα συμφέροντα του συνόλου των μελών.

γ)     Όταν με ενέργειες ή παραλείψεις του παραβαίνει το καταστατικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

δ)    Μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. όταν το ίδιο το μέλος το ζητήσει γραπτώς από τον Σύνδεσμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις το μέλος ειδοποιείται γραπτώς και καλείται να συμμορφωθεί μέσα σε τακτή προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τις 45 ημέρες.

Κάθε μέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη. Μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση το μέλος θεωρείται διαγραμμένο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ

Άρθρο 9

            Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του      σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του      οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 10

1.         Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου  είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών .
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

1          (α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του        σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου η οποία δεν           υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

            (β) Η συνέλευση, εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των       λογαριασμών του σωματείου, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, για     την έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την             τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου

                   (γ) Η συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την αρμοδιότητα της       εποπτείας και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και            δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις ακόλουθες περιπτώσεις: Άρθρο 8

              ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Η Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα του Συνδέσμου και οι αποφάσεις του μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με νέα απόφαση του ιδίου Σώματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο και σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέματα της Τακτικής Συνέλευσης είναι:

α)    Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του Συνδέσμου της χρονιάς που πέρασε

β)    Ταμειακή Έκθεση

γ)     Απορρέοντα – Συζήτηση

δ)    Κάθε θέμα που εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ε)     Θέματα που υποβάλλονται γραπτώς από τα μέλη προς το Δ. Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων

1. α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών και άνω, την καθορισμένη ώρα. Διαφορετικά αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

    β) Η Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια (3) και είναι ταυτόχρονα και απολογιστική. Ο απολογισμός προηγείται της εκλογικής διαδικασίας και μπορεί κατά την διαδικασία αυτή να ληφθούν και αποφάσεις για διάφορα θέματα.

   γ) Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος, ενώ στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται ανά διετία εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή εκ τριών μελών στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτής.

   δ) Η σύγκλησή των συνελεύσεων γνωστοποιείται 15 ημέρες προηγουμένως σε όλα τα μέλη. H γνωστοποίηση που είναι γραπτή καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οριστικοποιείται 8  ημέρες πριν τη σύγκλισή της στα μέλη με ανακοίνωση του Συνδέσμου μέσω της  στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου ή της γνωστοποίησης της στα σχολεία μέσω της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς και σε 1        ( ένα) άλλο ΜΜΕ.

    ε) Οι αποφάσεις της Τακτικής Γ. Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, μελών. Οι αποχές ή λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 2 και καμιά πρόταση δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των 2 επικρατέστερων προτάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κερδίζει η πρόταση που υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης.

  στ) Οι ψηφοφορίες στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για οποιοδήποτε θέμα γίνονται μυστικά ή φανερά σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γ. Συνέλευσης.

 • ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ως ακολούθως :

Έκτακτη συνέλευση συνέρχεται όταν αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με υπογραφή τους το 1/3 των Τακτικών ή τα 2/3 των Τακτικών και Δοκίμων μελών του Συνδέσμου.

Η διαδικασία σύγκλησης είναι η ίδια όπως και της τακτικής εκτός από το χρόνο γνωστοποίησής της που περιορίζεται στις 8 ημέρες πριν από τη σύγκλιση της που μπορεί να γίνει με ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, σε 1 (ένα) τουλάχιστον ΜΜΕ ή και της γνωστοποίησης της στα Σχολεία μέσω ΟΕΛΜΕΚ.

            Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από      το Δ.Σ του Συνδέσμου Γυμναστών και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

α)    Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του Συνδέσμου της χρονιάς που πέρασε

β)    Ταμειακή Έκθεση

γ)     Απορρέοντα – Συζήτηση

δ)    Κάθε θέμα που εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 12

                   ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)    Η εκλογή του Δ.Σ. του Συνδέσμου γίνεται κατά την Εκλογική Γεν.Συνέλευση των μελών τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια, έκτακτα όταν παραιτηθούν ή καταστούν αδρανή για οποιοδήποτε λόγο 6 μέλη. Σ’ αυτή λαμβάνουν μέρος μόνο τα Τακτικά μέλη.

β)    Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως προς τη Γραμματεία του Δ.Σ. τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας μεριμνά ώστε να ετοιμαστούν ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, και να δοθούν στα μέλη που είναι παρόντα στην Γεν. Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι μονογραμμένα από τον ίδιο και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

γ)     Κάθε ψηφοφόρος είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει μέχρι 11 υποψήφιους.

δ)    Ψηφοδέλτιο με περισσότερες από 11 προτιμήσεις θεωρείται άκυρο.

ε)     Εκλέγονται οι υποψήφιοι  που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες.

στ) Ο καταρτισμός σε σώμα των εκλεγέντων μελών γίνεται σε περίοδο όχι μεγαλύτερη των 15 ημερών από την ημέρα της εκλογής τους. Τη σύγκληση για καταρτισμό σε σώμα αναλαμβάνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκ ελεγμένο μέλος.

 1. Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο έως και με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στις  ακόλουθες περιπτώσεις ή /και όταν το συμφέρον του σωματείου το          επιβάλλει και περιλαμβάνει:

α)    Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του Συνδέσμου της χρονιάς που πέρασε

β)    Ταμειακή Έκθεση

γ)     Απορρέοντα – Συζήτηση

δ)    Κάθε θέμα που εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η διαδικασία σύγκλησης είναι η ίδια όπως και της τακτικής εκτός από το χρόνο γνωστοποίησής της που περιορίζεται στις 8 ημέρες πριν από τη σύγκλιση της που μπορεί να γίνει με ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου η της γνωστοποίησης της  και σε ένα (1) άλλο ΜΜΕ.

2. Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

3.         Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία,          εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του             τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του     σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ             αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

4.         Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του σωματείου λαμβάνονται κατά     πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μέλη που συμμετέχουν μέσω    τηλεδιάσκεψης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το      οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                               Άρθρο 13

Διοίκηση Σωματείου

1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από 11 Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση. Η συγκρότηση του σώματος γίνεται το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή τους ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Γραμματέας, Ταμίας, Β. Ταμίας, Οργανωτικός Γραμματέας και πέντε μέλη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού      Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής)

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε με βάση την ακόλουθη           διαδικασία: ο/η Γ. Γραμματέας ενημερώνει γραπτώς τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και τους αποστέλλει τα θέματα της τακτικής Συνεδρίας
 •  Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το  ζητήσουν γραπτώς 4 μέλη του Δ.Σ.           .

α)    Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία (6) έξη τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της συνεδρίας των μελών του σωματείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών,  και συμμετεχόντων μελών μέσω τηλεδιάσκεψης εάν και όταν αυτό είναι εφικτό.

β)    Ορίζει υποεπιτροπές από μέλη του Συνδέσμου με ειδικές ευθύνες και αποστολές που το ίδιο τους αναθέτει.

γ)     Εάν παραστεί ανάγκη καλεί ένα εκπρόσωπο από κάθε σχολείο σε έκτακτη ενημερωτική συνέλευση εκπροσώπων.

4. Μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σύνδεσμο. Είναι επίσης εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης των μελών και υπεύθυνο για την προώθηση των αποφάσεών της.

         5. Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση την ακόλουθη    διαδικασία:

Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες χάνει αυτόματα τη θέση του ως μέλος του Δ.Σ. Τη θέση αυτή ή τη θέση παραιτηθέντος μέλους παίρνει, ως απλό μέλος του Δ.Σ., ο πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση που αδυνατεί ο επόμενος επιλαχών ή αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τη θέση του λαμβάνει άτομο κοινής αποδοχής από το Δ.Σ.

6.         Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη           συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη         διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του       σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη             διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή             κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος   αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του    τρίτου βαθμού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 14

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.

2.         Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

3.         Το Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία

            κατά την οποία αυτό επεσυνέβη.

4.         Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.

5.         Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου έτους να γνωστοποιεί          γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:

α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

β. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

δ.  σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, τη    νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

            6. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του           Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 15

 1.           Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του σωματείου αναφορικά με την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Σωματείου για κάθε έτος θα γίνεται ως ακολούθως:

Ο ΤΑΜΙΑΣ εκτελεί κάθε είσπραξη με το ειδικό διπλότυπο είσπραξης και κάθε πληρωμή με βάση τον προϋπολογισμό και με ένταλμα υπογραμμένο από τον Πρόεδρο, τηρεί βιβλίο Ταμείου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο έκθεση της χρηματικής κατάστασης του ταμείου που κατατίθεται προς έγκριση από την ετήσια Οικονομική και Απολογιστική  Συνέλευση  Νοεμβρίου

2.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α)    Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Συνέλευση των μελών κάθε φορά που εκλέγεται Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται με ανάταση του χεριού. Πρόεδρος αναδεικνύεται ένα από τα μέλη που έχουν εκλεγεί.

β)    Για κάθε συνεδρία της επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Μέλος που απουσιάζει από 2 συνεχόμενες συνεδρίες παραιτείται των καθηκόντων του και τη θέση του παίρνει ο επόμενος επιλαχών. Τα αξιώματα ανακατανέμονται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει επιλαχών ή επιλαχόντες του Δ.Σ. που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα το Δ.Σ. διορίζει απλά μέλη του Συνδέσμου.

        Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προθυμία το έργο της επιτροπής αναλαμβάνει το Δ.Σ.

γ)     Έργο της επιτροπής είναι ο οικονομικός έλεγχος του Δ.Σ. και η υποβολή σχετικής εκθέσεως στην τακτική Συνέλευση των μελών με τις αναγκαίες παρατηρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 16

                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο συνοδευόμενος από όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη απέναντι σε κάθε αρχή. Διευθύνει τις συνεδρίες του Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις και υπογράφει τις επιταγές για τις αναγκαίες πληρωμές. Είναι εντολοδόχος των αποφάσεων του Δ.Σ. και προωθεί τις αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή γραμματέας και αυτόν ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα υπόλοιπα μέλη.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος είναι συνυπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του με όλες τις εξουσίες(του Προέδρου).

                   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι συνυπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Τηρεί την αλληλογραφία (δέχεται και αποστέλλει  επιστολές) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει συχνά τον κλάδο για τη δραστηριότητα του Δ.Σ. Τηρεί ετήσιο μητρώο περιουσίας του Συνδέσμου, τηρεί Αρχείο Εγγράφων που αποστέλλονται και φτάνουν στο Σύνδεσμο.

Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από το Β. Γραμματέα.

                   ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εκτελεί κάθε είσπραξη με το ειδικό διπλότυπο είσπραξης και κάθε πληρωμή  με βάση τον προϋπολογισμό και με ένταλμα υπογραμμένο από τον Πρόεδρο, τηρεί βιβλίο   Ταμείου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο έκθεση της χρηματικής κατάστασης του ταμείου, φυλάσσει την δεύτερη σφραγίδα του Συνδέσμου. Αναφέρει στο Συμβούλιο ότι αφορά τις δυσκολίες με το θέμα συνδρομών των μελών και μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι ευρώ50.00, καταθέτει δε τα υπόλοιπα σε τράπεζα . Τον Ταμία όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο βοηθός Ταμίας.

                   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας κρατά κατάλογο των μελών του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων, Σεμινάρια, Πολιτιστικές, Κοινωνικές εκδηλώσεις, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία φροντίζει για την εγγραφή όλων των καθηγητών στην οργάνωση.

Σε  περίπτωση λειτουργίας επαρχιακών γραφείων ο Οργ.Γραμματέας έχει την ευθύνη του συντονισμού τους με το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Άρθρο 17

 1.       Η περιουσία του Σωματείου είναι: Χρηματικό ποσό που είναι κατατεθειμένο σε Πιστωτικό Ίδρυμα
 •       Οι πηγές εσόδων του Σωματείου είναι: Ετήσιες εισφορές των μελών και οι εισφορές και δωρεές από φίλους του Συνδέσμου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 18

 1.       Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από 1η Νοεμβρίου  έως 31η Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς.
 • Ο προϋπολογισμός του σωματείου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και      υποβάλλεται για ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο προϋπολογισμός του σωματείου περιλαμβάνει τα έξοδα παραστάσεων και τα οδοιπορικά του Δ.Σ.  τα έξοδα συνεδρίων που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο Εξωτερικό , έξοδα ιστοσελίδας του Συνδέσμου, ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ( πχ οικονομική στήριξη συναδέλφων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας)

                               ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 21Ν.)

                                                          Άρθρο 19

1.         Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών μελών του είναι κάτω των 20.

2.         Οποτεδήποτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία απόφαση θα      ληφθεί με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου.  Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του συνόλου των   μελών του σωματείου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των       πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, ο Έφορος δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο         για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων του συνόλου των μελών του.

3.         Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του Σωματείου, η           περιουσία του Σωματείου που θα απομείνει θα περιέλθει σε Σωματείο με         παρόμοιους σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

1.         Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες,         σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού.

2.         Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

3.         Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις            των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά        την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα        ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο 21

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση  που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα αναγνώστηκε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου   στις                                                             και εγκρίθηκε.

                                   (ημερομηνία)

Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου.

Σπύρος Σπύρου                                                      Θεότη Ππούρου

  Ο Πρόεδρος του Σωματείου                      Η Γεν. Γραμματέας του Σωματείου