ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στο κέντρο «Βασιλική» στη Χοιροκοιτία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 19.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, μετά την παρέλευση μισής ώρας οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να παρευρεθούν στην Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ